خانه
دانشنامه
نخودچی

بانک اطلاعاتی نخودچی

معرفی

خواص نخودچی

نخودچی از نخود خوراکی یا آبگوشتی تهیه میشود و یک نوع فرآوری نخود است . با توجه به اینکه هرزمان امکان تولید وجوددارد ، تازگی آن بستگی به زمان آماده سازی داشته وارتباط چندانی با تولید محصول نخود ندارد . هرچند معمولا با توجه به تقاضا بیشتر در نیمه دوم سال آماده می شود .

نخود مرغوب در ایران محصول کرمانشاه است . والبته از دیگر کشور ها چون پاکستان نیز وارد می شود . که از نوع ایرانی ریز تر و سفت تر است .

مهمترین شهر تولید نخودچی ممقان در آذربا ییجان شرقی است . هرچه نخودچی درشت تر و زرد تر وترد باشد مرغوب تراست .

نخودچی و کشمش فراوانی در مشهد وخراسان عرضه می شود و بعضی اوقات نخودچی را سوغات و تولید مشهد می دانند ، در حالیکه کشمش صرفا تولید خراسان وکاشمرو  مشهد است .

گونه ای نخودچی دراصفهان تولید می شود   که ریز تر از نخودچی ممقان و با پوست نیز می باشد .و غالبا برای آرد نخودچی از آن استفاده می شود .

ویژگی ها و خواص

نخودچی از نخود خوراکی یا آبگوشتی تهیه میشود و یک نوع فرآوری نخود است . با توجه به اینکه هرزمان امکان تولید وجوددارد ، تازگی آن بستگی به زمان آماده سازی داشته وارتباط چندانی با تولید محصول نخود ندارد . هرچند معمولا با توجه به تقاضا بیشتر در نیمه دوم سال آماده می شود .

نخود مرغوب در ایران محصول کرمانشاه است . والبته از دیگر کشور ها چون پاکستان نیز وارد می شود . که از نوع ایرانی ریز تر و سفت تر است .

مهمترین شهر تولید نخودچی ممقان در آذربا ییجان شرقی است . هرچه نخودچی درشت تر و زرد تر وترد باشد مرغوب تراست .

نخودچی و کشمش فراوانی در مشهد وخراسان عرضه می شود و بعضی اوقات نخودچی را سوغات و تولید مشهد می دانند ، در حالیکه کشمش صرفا تولید خراسان وکاشمرو  مشهد است .

گونه ای نخودچی دراصفهان تولید می شود   که ریز تر از نخودچی ممقان و با پوست نیز می باشد .و غالبا برای آرد نخودچی از آن استفاده می شود .

انواع

نخودچی از نخود خوراکی یا آبگوشتی تهیه میشود و یک نوع فرآوری نخود است . با توجه به اینکه هرزمان امکان تولید وجوددارد ، تازگی آن بستگی به زمان آماده سازی داشته وارتباط چندانی با تولید محصول نخود ندارد . هرچند معمولا با توجه به تقاضا بیشتر در نیمه دوم سال آماده می شود .

نخود مرغوب در ایران محصول کرمانشاه است . والبته از دیگر کشور ها چون پاکستان نیز وارد می شود . که از نوع ایرانی ریز تر و سفت تر است .

مهمترین شهر تولید نخودچی ممقان در آذربا ییجان شرقی است . هرچه نخودچی درشت تر و زرد تر وترد باشد مرغوب تراست .

نخودچی و کشمش فراوانی در مشهد وخراسان عرضه می شود و بعضی اوقات نخودچی را سوغات و تولید مشهد می دانند ، در حالیکه کشمش صرفا تولید خراسان وکاشمرو  مشهد است .

گونه ای نخودچی دراصفهان تولید می شود   که ریز تر از نخودچی ممقان و با پوست نیز می باشد .و غالبا برای آرد نخودچی از آن استفاده می شود .

پرسش و پاسخ

.

گالری تصاویر