خانه
دانشنامه
تمبر هندی

بانک اطلاعاتی تمبر هندی

معرفی

خواص تمبر هندی

تمبرهندی به معنای میوه هندی می باشد. درختی است بلندکه منشا آن ازهندوآفریقای شمالی بوده است ، ولی امروزه یشترمناطق گرمسیردنیا پرورش می یابد

درخت تمبرهندی دارای پوست ضخیم وکلفتی به رنگ قهوه ای است که روی آن ترک وشیارهایی دیده می شود

برگ های آن متناوب ومرکب شامل ده تابیست جفت برگچه ی فشرده ونزدیک به هم است.گل های آن به رنگ زردمایل به قرمزوبه شکل خوشه درانتهای ساقه ظاهرمی شود

میوه ی آن شبیه باقلابه شکل غلاف ونیام وباکمی خمیدگی است. این غلاف به طول ده سانتی مترمی باشدکه درآن بین سه تاده دانه قراردارد.غلاف تمبرهندی به رنگ روشن است که درآن میوه ی گوشتی به رنگ قهوه ای مایل به قرمزومحتوی شیره ای اسیداسیدی است که ترش مایل به شیرین است

برای تهیه ی تمبرهندی میوه هارامی شکافند. وقسمت گوشت دارآن هاراباهسته بیرون می آورندوخشک می کنند.خشک کردن تمبرهندی طرق مختلفی داردودرهرمنطقه فرق می کند. مثلادرجزایرآنتیل قسمت گوشت دارآن رادرظرف بزرگی که دارای شربت غلیظی درحال جوش است واردمی کنندتاشربت درمنافذمیوه نفوذوآن راحل کند

دربعضی مناطق دنیاازتمبرهندی برای تغذیه استفاده می شود. مثلادرمصرتمبرهندی راخشک می کنند،به صورت نان درمی آورند،وسط آن راسوراخ می کنندونخی ازآن می گذرانندوتعدادزیادی ازاین نان هارا بانخ حمل می کنند.این نان غذای خوبی برای کاروانیان است که درصحرارفت وآمدمی کنند

بهترین طریقه استفاده ازتمبرهندی این است که آن رادرآب خیس کنید، سپس آن را صاف نموده وبانبات بخورید

دم کرده ی تمبرهندی نیزاثرملین دارد. برای تهیه دم کرده ، یک قاشق غذاخوری تمبرهندی رابانیم لیترآب جوش مخلوط کنیدوبه مدت یک ساعت بگذاریدبماندوسپس این دم کرده راروی عضلات بگذارید، برای سستی عضلات خوب است

برای سربازکردن دمل ازپیه وتمبرهندی ضمادی درست کنیدوروی دمل بگذارید

تمبرهندی رابپزیدوازآن ضماددرست کنیدواین ضمادراروی هم ورم وقسمت های دردناک بدن قراردهید

ویژگی ها و خواص

قسمت گوشتت دارمیوه دارای کمی قند، پکتین وهمچنین اسیدسیتریک ، اسیدمالیک، تارتارات واسیدپتاسیم می باشد

درپوست درخت تمبرهندی مقداری تانن وجوددارد. سرشاخه  های جوان وسبز این درخت دارای مقدارزیادی ویتامین های گروه ب می باشد 

 تمبرهندی ازنظر طب قدیم ایران سردوخشک است

خوردن تمبرهندی  باعث پایین آمدن تب می شودوخنک کننده ی بدن است

به هضم غذا کمک می کند.وبرای رفع تشنگی مفیداست

ملین است ویبوست رابرطرف می کند

برای تقویت نیروی جنسی ، تمبرهندی راپودرکنیدوباعسل مخلوط نماییدوبخورید

تمبرهندی تقویت کننده ی قلب ومعده است

دل به هم خوردگی وتهوع رابرطرف می کند

ازتمبرهندی روغن می گیرندکه برای رفع خارش جوش ودمل مصرف می شود

برای رفع جوش های دهان تمبرهندی رادرآب خیس کنیدواین محلول رامزه مزه کنید

پوست تمبرهندی قابض ورفع کننده ی اسهال است.

مربای تمبرهندی مسهل بسیارخوبیست وروده هاراتمیز می کند.برای تهیه ی این مربا مقداردویست گرم تمبرهندی راباهمین مقدارآب مخلوط ونیم کیلو شکرریاقندبه آن اضافه کنید. سپس به مدتربع ساعت آن رابجوشانیدومرتبابه هم بزنیدتاخمیریک نواختی به دست آید.مقداراین مسهل درحدودصدگرم می باشد.

 مضرات : 

تمبرهندی برای ریه وطحال خوب نیست ودراشخاصی که ریه وطحال ضعیفی دارندممکن است تولیداشکال کند.اینگونه اشخاص بهتراست که تمبرهندی راباکتیرا ویاخشخاش بخورند

انواع

.

پرسش و پاسخ

.

گالری تصاویر